17 Lutego 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Donat, Donata,
Franciszek, Izydor,
Julian, Konstanty,
Łukasz, Niegomir,
Sylwin, Zbigniew,
Zbyszko
Do końca roku zostało 318 dni.
Szkoła bez przemocy PDF Drukuj
   

64 szkoły z całej Polski zostały nagrodzone w konkursie na szkolne projekty działań zapobiegające oraz przeciwdziałające przemocy i agresji. Na konkurs wpłynęło 916 projektów. Jury konkursu wybrało 64 projekty szkolne, których autorzy otrzymają nagrody w postaci bonów przeznaczonych na sfinansowanie usług edukacyjnych lub psychologiczno-pedagogicznych. Wśród szkół jedynie 5 to szkoły ponadgimnazjalne, resztę stanowią szkoły podstawowe i gimnazja. Z województwa opolskiego wyróżniono trzy szkoły, a wśród nich Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Konkurs organizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez przemocy".

 

 

Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie zwalczałyby to zjawisko.
Kampania skierowana jest do szkół - uczniów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji związanych ze szkolnictwem - m.in. przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego. Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent RP Lech Kaczyński.
Projekt jest realizowany w dwóch etapach:
Pierwszy etap opierał się na kampanii medialnej przedstawiającej problem agresji i przemocy w szkołach oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. W dziennikach regionalnych ukazało się prawie 700 publikacji na ten temat. Dziennikarze opisywali głównie pozytywne działania - podawano porady dotyczące radzenia sobie z przemocą oraz przykłady dobrych praktyk. Pisano również o skali i przejawach zjawiska przemocy w szkołach oraz o samej akcji. Włączyli się również czytelnicy dzienników biorąc udział w dyskusjach, czatach, pisząc listy oraz proponując własne rozwiązania problemu. Pierwszy etap zakończył się ogłoszeniem 9 czerwca 2006 roku Kodeksu "Szkoły bez przemocy", który powstał przy współpracy Rady Programowej. W skład Rady Programowej wchodzą: Joanna Pilcicka - Prezes Orkla Press Polska, Dorota Stanek - Prezes Grupy Wydawniczej Polskapresse, Michał Dżoga - Prezes Fundacji Grupy TP , dr Anna Giza - Poleszczuk - socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Czemierowska - psycholog, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej", prof. Janusz Czapiński - doktor habilitowany, psycholog społeczny, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Michałowski - psycholog, dyrektor programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Kodeks zawiera standardy, jakie powinna spełniać i jakimi powinna kierować się szkoła działająca na rzecz ograniczenia przemocy na swoim terenie, które zawierają się w 10 hasłach: Szkoła jest wspólnotą; Wszyscy się szanujemy; Wspólnie działamy przeciw przemocy; Niczego nie ukrywamy; Zawsze reagujemy; Nauczyciel nie jest sam; Uczniowie wiedzą, jak działać; Rodzice są z nami; Mamy sojuszników; Nagradzamy dobre przykłady.
Drugi etap kampanii to udział szkół w akcji. Warunkiem przystąpienia do kampanii było zobowiązanie do przestrzegania zasad "Kodeksu Szkoły bez Przemocy" i podejmowanie konkretnych działań zapobiegających agresji. Szkołom, które to zrobią zostanie przyznany tytuł "Szkoły uczestniczącej w kampanii Szkoła bez Przemocy". Są one wspierane nie tylko doradztwem i materiałami metodycznymi, ale także finansowaniem szkoleń i warsztatów.
W trakcie całej kampanii w dziennikach regionalnych na bieżąco ukazują się materiały relacjonujące jej realizację, publikowane będą również przykłady dobry praktyk ze szkół biorących udział w akcji.
Organizatorami kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy" są Grupy Wydawnicze Polskapresse oraz Orkla Press Polska, a współorganizatorem jest Fundacja Grupy TP. Kampania jest realizowana na łamach 19 dzienników regionalnych obu grup.
Dzienniki Polskapresse: Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Express Ilustrowany, Gazeta Krakowska, Gazeta Poznańska, Głos Wielkopolski, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska.
Dzienniki Orkla Press Polska: Dziennik Wschodni, Echo Dnia, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Głos Koszaliński/Słupski, Głos Szczeciński, Głos Pomorza, Kurier Poranny, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny - Gazeta Codzienna, Słowo - Gazeta Codzienna (do 31 maja br.) oraz Tygodnik Ostrołęcki.
W ramach akcji zorganizowany został także konkurs na działania profilaktyczne realizowane w szkołach. W Zespole Szkól Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich działania profilaktyczne realizowane są od lat w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki. Udział szkoły w konkursie był kontynuacja tych wieloaspektowych działań, a jego celem jest dotarcie do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania podjęte w ramach projektu w szkole realizowane są w czasie całego roku szkolnego i obejmują:
1. Pogadanki uczniów klas pierwszych z policjantem z Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich (17 spotkań w październiku-listopadzie 2006). W czasie spotkań podejmowano tematykę przeciwdziałania agresji, odpowiedzialności nieletnich, sposobami walki z przejawami agresji w szkole
2. Pogadanki uczniów z pedagogiem szkolnym na lekcjach wychowawczych na temat: "Jak radzić sobie z agresja w szkole?", w czasie których podejmowano zagadnienia związane ze zrozumieniem mechanizmów powstawania zachowań agresywnych, tropienie własnych przejawów agresji i metod zastępowania agresji
3. Pogadanki na lekcjach wychowawczych przeprowadzane przez wychowawców na podstawie przygotowanych przez pedagogów szkolnych scenariuszy lekcji dotyczących przeciwdziałania zachowaniom agresywnym
4. Treningi zastępowania agresji dla uczniów szczególnie agresywnych prowadzone przez szkolonego pedagoga
5. Spotkania policjanta z rodzicami uczniów na zebraniu 18,19,21.09.2006, w czasie których omawiano wpływ rodziny na zachowania agresywne (zbytnia rygorystyczność rodziców lub nadmierna tolerancja połączona ze słabym kontaktem uczuciowym).
6. Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na temat: "Jak pracować z uczniem agresywnym" prowadzone przez pracownika Poradni Pedagogiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
7. Akcja plakatowa na terenie szkoły przygotowana przez uczniów "Nie bądź obojętny. Reaguj" mająca na celu wzbudzenie aktywności uczniów, którzy reagują, informują o przejawach agresji.
8. Konkursy dla uczniów na prezentację multimedialną i esej na temat "Szkoła bez przemocy"
9. Spotkanie podsumowujące projekt połączone z rozstrzygnięciem konkursów na prezentację i esej i podpisaniem przez przewodniczących klas w imieniu uczniów deklaracji "Szkoła bez agresji"
10. Wprowadzenie w szkole dzienniczków ucznia dla wszystkich uczniów szkoły, w których znajdują się zapisy planu lekcji, uwag, pochwał, usprawiedliwień nieobecności i są "kanałem" łączności rodziców ze szkołą.
11. Stałe, co miesięczne spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów
12. Cykl spotkań zespołów klasowych (wychowawcy, nauczycieli uczących w każdej klasie, pedagoga, wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych), w czasie których przekazywane są informacje dotyczące uczniów, ich dysfunkcji, sytuacji rodzinnej lub innych mających znaczenie dla procesu wychowawczego i bliższej współpracy wychowawcy z nauczycielami uczącymi w danej klasie.
13. Karty wsparcia uczniów z dysfunkcjami, które zostały opracowane w szkole dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szczegółowe zalecenia i wskazówki do pracy z uczniami są zapisywane i podpisywane przez nauczycieli uczących.
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, a szczególnie pedagogów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze, nauczycieli przedmiotów informatycznych przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aktywności rodziców i uczniów możliwy był udział w kampanii i konkursie "Szkoła bez przemocy". Zaangażowanie i współdziałanie wszystkich podmiotów szkolnych zostały docenione w Warszawie i zaowocowały wyróżnieniem. W czasie uroczystej gali, która odbędzie się na początku marca zostaną wręczone nagrody w postaci bonów edukacyjnych na szkolenia dla nauczycieli. Dla całej szkoły największą nagrodą będzie z pewnością spadek skali zachowań agresywnych i podejmowanych interwencji kryzysowych, bo jak mówi przysłowie "lepiej zapobiegać niż leczyć".


Mirosława Stańczak
Wicedyrektor ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
Koordynator akcji "Szkoła bez przemocy"
 
« poprzedni artykuł
Copyright 2019 CKZiU Strzelce Opolskie.