Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021r.

1 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Czytaj więcej

Termin dodatkowy

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.).

Czytaj więcej

Uwaga maturzyści!

Informacje dla przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021r.

 1. Jeżeli  zdający ma objawy alergii typu: kaszel, katar, łzawienie zgłasza ten fakt  A.Kraik poprzez dziennik (absolwenci z 2021r.)  lub mailowo (absolwenci z lat ubiegłych) na adres akraik@ckziu-strzelce.pl .

2. Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, są zobowiązani do poinformowania A.Kraik do 23 kwietnia 2021r.

3. Zdający zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi GIS, MEiN i CKE dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów (załącznik).

Czytaj więcej