Uwaga maturzyści!

Informacje dla przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021r.

 1. Jeżeli  zdający ma objawy alergii typu: kaszel, katar, łzawienie zgłasza ten fakt  A.Kraik poprzez dziennik (absolwenci z 2021r.)  lub mailowo (absolwenci z lat ubiegłych) na adres akraik@ckziu-strzelce.pl .

2. Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, są zobowiązani do poinformowania A.Kraik do 23 kwietnia 2021r.

3. Zdający zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi GIS, MEiN i CKE dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów (załącznik).

4. Zdający nie przynoszą na egzamin telefonów komórkowych ani innych zbędnych rzeczy.

5. Zdający powinni zapoznać się z miejscem zdawania egzaminu  - listy z kodami zdających będą udostępnione na stronie internetowej szkoły.

6. Zdający otrzymają instrukcję, którym wejściem wchodzić do szkoły na egzamin, gdzie zostawić ewentualne okrycia wierzchnie i o której godzinie powinni zgłosić się na egzamin.

7. Każdy zdający przynosi własne przybory, nie będzie możliwości pożyczenia kalkulatorów.

8. Loginy i hasła do serwisu z wynikami dla absolwentów z lat wcześniejszych można odbierać w sekretariacie szkoły.

 

Prosimy o zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami na stronie internetowej szkoły i  facebooku.