Nowy wzór deklaracji maturalnej

Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia 2021r. wypełniają nowe druki deklaracji.

Wzór deklaracji - Wariant A - deklaracja dla uczniów, absolwentów technikum i liceum - deklarację należy złożyć do 8 lutego 2021r do dyrektora szkoły

Wzór deklaracji - Wariant B- deklaracja dla absolwentów liceum profilowanego, absolwentów szkół zlikwidowanych, absolwentów, którzy ukończyli szkołę przed 2005 r. - deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2021r do dyrektora OKE

Ustny egzamin maturalny w 2021r.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który

Czytaj więcej